Jdi na obsah Jdi na menu
 


BITVA O PŘEDMOSTÍ

4. 2. 2006
 BITVA O PŘEDMOSTÍ

DolinNěmecké velení, vědomo si neudržitelné situace za řekou Moravou opevňovalo od začátku roku 1945 své pozice u Lanžhota a v okolních vesnicích. Záznamy v kronikách ale uvádí i informace o účasti obyvatel jižní moravy na kopání zákopů u "Šoproňského jezera" 1 , u Bratislavy a Vídně. V menší míře se obrana budovala již od podzimu roku 1943 a v průběhu roku 1944. Intenzivní práce nařídilo německé velení však až v roce 1945, po vyhlášení pracovní povinnosti pro muže ve věku 16-55 let. Zákopnická činnost moravského obyvatelstva kulminovala hlavně v únoru a březnu. Obce podél říčky Kyjovky se tím změnily v dobře opevněné ohniska obranné linie zvané němci "Marchstellung".V Kosticích je už 6.2. mužská část obyvatelstva nakomandována na kopání zákopů kolem vesnice a na levém křídle obrany Lanžhota (mezi Kosticemi a Lanžhotem). Budovány jsou hlavně kulometná hnízda a palebná postavení pro baterie těžkých děl. Ve Tvrdonicích staví obyvatelé na hlavních silničních tazích protitankové palisády tzv."Panzerspeere", v polích střelecké a spojovací zákopy. Na hlavní cestě je zbudován opevněný strážný tábor. 11.2. jsou pro dozor přiděleni na četnickou stanici v Mor. Nové Vsi tři říšskoněmečtí příslušníci četnictva. Od 24.2.je v Kosticích několik dní ubytováno 120 maďarských vojáků s koňmi. Maďaři přinášeli obyvatelům zprávy že rusové kradou a rabují, proto co nebude zakopané seberou. I nedávno zakopané věci hledají podle čerstvě navršené hlíny pomocí dlouhých drátů vpichovaných do země. 26.2.navštívili školu v Mor.Žižkově maďarští důstojníci. Pro jejich ubytování jim byly poskytnuty čtyři místnosti, třídy byly vyklizeny a učilo se v prvním patře. Přesuny týlových jednotek probíhají velmi čile. Jak se blíží fronta ustupují maďarští vojáci s koňmi i vojáci slovenské armády. Jak mě sdělil p.Létal, slovenští vojáci měli na uniformách slovenské znaky a lidé si mysleli že obec Hrušky je již osvobozena. Od jednoho slov.vojáka měl i přilbu se jejich státním znakem. S blížící se frontou se zlepšuje nálada obyvatel. Na některých místech se objevují nápisy Stalin a bílé pěticípé hvězdy, překrývající vápnem dříve napsaná písmena "V" a plakáty, připomínající vítězství německých armád na všech frontách v roce 1944.

    Koncem března se vesnice podél řeky Moravy zaplnily ustupujícími němci. Chování těchto frontových vojáků bylo velmi přátelské a bez větších potyček s obyvateli. Pokud něco chtěli, poprosili a mnohdy dokonce zaplatili. Pro toto hovoří údaje hned v několika kronikách i vzpomínky pamětníků. Jejich odhodlanost bojovat, oblečení a zásobování však tou dobou není z nejlepších. Nadávají a otevřeně hovoří o porážce. Někteří vojáci si půjčují civilní šaty a prchají domů do "Rakous". Vojáci Wehrmachtu ustupující ze slovenska obyvatelstvu říkali, že ruská vojska jsou ohromná masa, která svojí velikostí všechno drtí a že za 14 dní nejpozději do měsíce je po válce. Později, mezi 8-10.4 někteří němečtí vojáci, i přes velké počty padlých a raněných, stále věřili v neprostupnost linie Lanžhot - Mikulčice. Pan Létal uvedl, že ranění němci odsunovaní do týla přes Hrušky stále tvrdili, že linie vydží a "rus" nepostoupí. Celkově je k tomuto optimismu mohlo motivovat několikeré odražení ruských ůtoků, vedených proti nim mnohdy na koních zabořených v blátě, nebo brodících se vodou. Z tohoto pohledu se opravdu může zdát, že proti dobře opevněnému svahu podél Moravy měli rusové málo šancí. Jeden německý důstojník, příslušník štábní jednotky v Mor.Žižkově prohlásil, že ví, jak se obyvatelstvo dívá na němce a německé vojáky, a že rusi očekáváme jako osvoboditele. Ale zároveň uvedl, že "...budeme jejich příchodem zklamáni... ". Následující informace o tom jak to "asi" bylo jsou čerpány z několika kronik, literatury totalitní i netotalitní, české i zahraniční, vzpomínek několika pamětníků a jsou seřezeny tak, aby daly co nejlepší obraz toho, co se odehrávalo v první polovině dubna 1945 v prostoru obcí Kostice, Tvrdonice, Týnec, Moravská Nová Ves, Huršky a Moravský Žižkov. Boj o Lanžhot jsem vynechal, protože ten je detailně popsán v HPM již dříve.(7,10/1998)

1.4.1945

Tvrdonice

Do vesnice přijelo deset "velkých" německých tanků (pp.Panzer IV). Všechny stroje stály "na Trávníkách". U krajnic cesty stály zaparkovány nákladní a zásobovací vozy s tankovými granátníky. (Jednalo se zřejmě o stroje ze 160. panc.oddílu divize Feldherrenhalle 1, Schildberger, časopis HPM 7/98)

2.4.1945

Tvrdonice

V dopoledních hodinách odjíždí obrněnce i s vojáky a přesunují se do Lanžhota. Tento den přijely do vesnice i první jednotky německé obrany.

3.4.1945

Kostice

Do vesnice přijíždí němečtí vojáci s několika náklaďáky a auta s municí. Vojáci jsou ubytováni u občanů. Okamžitě je v podkroví v čp.470 zřízeno pozorovací stanoviště s výhledem na Panský les.

Tvrdonice

Také do Tvrdonic přijíždí znova větší množství německých vojáků. Jsou rozděleni po padesáti a ubytováni na nocleh u sedláků ve stodolách.

4.4.1945

Moravský Žižkov

V obecné škole v Moravském Žižkově jsou tři třídy obsazeny německými vojáky. Školní dveře opatřili cedulkou s nápisem - Feldpost WH.

Kostice

V noci je seskupení německého vojska bombardováno ruskými letadly. Rusům se podařilo zasáhnout dům čp.470, který spolu s okolními domy vyhořel.

Hrušky

V nočních hodinách přijelo od Mor.Nové vsi několik kolopásových vozidel s těžkými houfnicemi ráže 150mm . Kolona se ukryla mezi domy na dolním konci obce u dráhy. Ještě předtím při přesunu kolonu napadl ruský bitevník, který ji objevil pomocí shozené světlice. Ruský pilot zahájil palbu z palubních zbraní a na kolonu shodil bombu. Palba kanonů a kulometů zabila jednoho vojáka. Lepší už to bylo s bombou, která zlikvidovala jeden z tahačů a zranila několik němců. Mrtvého němce pochovali po příjezdu do Hrušek na místním hřbitově. Ruská letadla ještě několikrát proletěla tu noc nad obcí, ale přítomnost několika flaků je donutila od této činnosti upustit.

5.4.1945

Hrušky

Dělosřelecká jednotka opouští v časných ranních hodinách obec a přesunuje se k Mor.Žižkovu. V pozdních odpoledních hodinách však přijíždí do obce další oddíl těžkého dělostřelectva s děly ráže 150 mm. Velitelství tohoto dělostřeleckého uskupení bylo umístěno na Zahájce ve stodole patřící k čp.60, spojení s jednotlivými bateriemi bylo zajišťováno pomocí telefonu. Tyto houfnice se rozmístily podél železnice, na Zahájce a u Hrušeckého nádraží. Tahače houfnic, vozidla s municí a proviantem stála ukryta v jednotlivých staveních v průjezdech za vraty .

Moravská Nová Ves

Jednotky pěšího i motorizovaného vojska jsou napadeny ruskými bitevníky.

Tvrdonice

Přes polní struhu jsou vyhozeny do vzduchu dva mosty, jeden "ve Svárově", druhý zvaný " lavka pod Ciganovem. "

6.4.1945

Týnec

Části německé 711. pěší divize Wehrmachtu a vojáci zbraní SS vstupují do vesnice. Jednotky obsadily obec a prostor Panského lesa. Za pomocí "domorodců" jsou narychlo budována opevnění na svahu proti lesu.

Hrušky

Někteří občané Týnce jsou posláni na prohlubování koryta svodnice u Hrušek sloužícímu jako protitankový příkop. Protitanková palisáda s protitankovým příkopem (tzv "Panzergraben") byla vybudován i u železniční stanice Hrušky (cesta na Břeclav) a na hlavní silnici pod železničním mostem. Podobných protitankových překážek bylo v okolí všech obcí několik. Několik desítek metrů od silnice k Týnci jsou za železničním náspem umístěny dvě 150mm houfnice. Další okopy pro houfnice jsou budovány v nejbližším okolí vesnice, mj.za zahradou p.Novosada. Důkladné pozorovací stanoviště je vykopáno na vrcholu náspu, těsně vedle kolejí. Za pomoci maďarských vojáků si němci budují kulometné okopy v polích mezi vesnicí a Moravským Žižkovem. V lesíku za vesnicí je torzo zákopu v délce cca 50 metrů patrné do dnes.

Moravská Nová Ves

Příslušníci četnictva odcházejí do Hodonína a jsou zařazeni k řadovému vojsku. Je také evakuováno 70 příslušníků říšskoněmecké pohraniční stráže a celního komisariátu. Po 22.hodině je obec bombardována podruhé.Střepinami je zabit kaplan a dva maďarští vojáci.

7.4.1945

Břeclav

Město opouští poslední vlaky s evakuovanými německými civilisty a zaměstnanci drah. Poté je nařízeno zastavit veškerý železniční provoz. Do města směly jezdit pouze muniční a zásobovací vlaky, ven jenom nemocniční. Sovětské "šturmoviky" zničily muniční vlak přijíždějící z Brna. Munice byla určena pro posádku Lanžhota.

Kostice

V sobotu větší část německých sil spolu s náklaďáky naloženými municí odjíždí. V lese tou dobou útočil 4.G.J.S. s cílem zajistit přechody přes Moravu a podpořit 6.G.J.S u Lanžhota. Rusům se podařilo německou obranu místy prorazit a malými skupinami vojáků dojít lesem až k opevněnému svahu u Kostic. Německá kulometná hnízda ukrytá ve stozích slámy a mezi ploty zahrad však další ruský postup zarazila. Zajímavé je, že němečtí vojáci používali v bojích civilního přestrojení zabaveného místním občanům.

Tvrdonice

Do vesnice přijíždí náklaďáky s municí a proviantem doprovázený asi 200 muži a ženisty. Vozidla stála na Týnecké ulici a na Rynku. Auta přilákala i přes zákaz vycházeni mnoho zvědavců. Kolona však nezůstala opomenuta ani z ruské strany. V půl deváté je na Tvrdonice proveden nálet, který způsobil na ulicích mezi lidmi chaos. Bitevníky přiletěly směrem od Kopčan (SR). Palubními kanony a bombami napadly seskupení vozidel. Shořela stodola p.Hasila (č.103), který navíc utpěl těžké zranění a později mu podlehl. Jedna z pum o váze 50 kg prorazila střechu domu pana Hromádky, projela šikmo domem a spadla do místnosti kde se ukrývalo 15 lidí. Bomba spadla na sedícího pana Strmiska a směrovými kormidly mu doslova amputovala obě nohy. Tato tragická událost zřejmě způsobila to, že neexplodovala. Postižený však zraněním podlehl.

Hrušky

Z výše zmíněné autokolony zběhl jeden vojáků ženijního vojska, nucený jako obyvatel sudet nastoupit službu u Wehrmachtu. Stalo se tak v Hruškách, přes které transport projížděl. Dotyčný se schovával v čp.360. Okamžitě bylo sice ze strany německého četnictva zahájeno pátrání po zběhovi, ale vojáka se nepodařilo najít. Před příchodem sovětských vojsk poškodil dotyčný roznětky pod podminovanými železničními mosty (Přerov-Břeclav), které zůstaly jako jediné nezničeny. Po příchodu ruských vojsk se sám nahlásil a po výslechu byl propuštěn. Voják, plynule hovořící česky a pocházející z okolí Liberce se po žních vrátil domů do Čech.

Týnec

Ruská armáda bojuje v lese o jedinou nezatopenou cestu lesem zvanou "Englická".

Moravská Nová Ves

Na železnici je ruskými letadly zapálen německý cisternový vlak s naftou.

Moravský Žižkov

Není ušetřen bombardování a ustupující kolony němců jsou napadeny šturmoviky.

8.4. 1945

Tvrdonice

Mezi 14 a 15 hodinou proniká skupina asi 60 ruských vojáků ke skladu dřeva a z chodu útočí na vesnici. Lesem se dostávají i k Týnci. Rusové i němci přivolávají posily. Po prudké přestřelce němci i tento útok odrazili. K večeru se rusové stahují pod ochranu lesa. Okamžitě jsou německými jednotkami zničeny dva mosty přes Kyjovku. V noci přijíždějí do Tvrdonic další posily. Efektivnost německé obrany byla dozajista dána i možností rychlých přesunů "suchou nohou" mezi pozicemi. Tento pomyslný luxus byl vojákům rudé armády odepřen až do 13.4. Těžké houfnice pálí celou noc na přístupové cesty na slovenské straně řeky Moravy.

Týnec

Na kostelní věži je vybudována pozorovatelna a ve škole ošetřovna. Kulomety jsou umístěny na věži kostela, ve vrchních patrech školy a ve světlících na půdách. Pro civilní obyvatelstvo platí zákaz vycházení. Němci po každém, kdo toto nerespektuje okamžitě střílí. Těžké boje u Lanžhota si žádají své. Německé velení proto přesouvá část jednotek z Týnce, z Břeclavi a okolních vesnic k Lanžhotu.


Hrušky

Přes obec projíždí několik obrněných vozidel se znakem 46.pěší divize k Týnci. V ulici Na Kanadě jsou přes den ukryty dva německé tanky Panzer IV ustupující z Lanžhota. Jeden z tanků je pro poškození vlečen na ocelových lanem druhým z obrněnců. Posádky obou strojů absolvovaly těžké ústupové boje v Maďarsku. V rozhovoru s obyvateli popisovali své vítězné boje s rusi i pozdější těžké ztráty jejich jednotky. Velitel poškozeného tanku byl tou dobou nemocen, po vyčerpávajících bojích se totiž psychicky zhroutil.

V Moravské Nové Vsi zaujímají obranu jednotky německé armády.

     Časový skluz se proti původnímu záměru sovětského velení stále prohluboval. Podle původního pláno se měla ruská vojska tento den nacházen na linii Židlochovice-Brno a Slavkov.

9.4.1945

Týnec

I tento den probíhají v prostoru pod vesnicí boje. Sovětské jednotky umístily na některá vhodná místa v lese minomety a několik 45mm děl. Jejich palbu řídí předsunutá průzkumná držstva. V nich se nachází i několik sovětských snajperů. Díky součinnosti s nimi se daří přesnou palbu likvidovat německé protiůtoky již v zárodku. Avšak intenzivní palba 150mm houfnic z týla obránců znemožňuje další ruský postup. I přes četné ruské útoky je postup za hranici lesa proti opevněnému svahu nemožný. Na německé straně jsou do boje nasazeny nové jednotky SS. Sověti také přeskupují síly.

     Do boje nastupují jednotky 53.armády a na rozkaz gen.Plijeva jsou z prostoru pod Kosticemi staženy 9.a 10.gard.divize 4.gard.jezd.sboru a přeřazeny do prostoru Lanžhota.

Kostice

Pan Jablonický zastřelil německého vojáka - spojku, směřující do Lanžhota. Incident se stal před domem čp.432 na Lanžhotské ulici. Mrtvola byla naštěstí ihned odklizena a ukryta v zahradě čp.432, kde byl opuštěný zákop. Němci pátrající po spojce si nastěstí vůbec nevšimli, že se celá ulice ze strachu z odvety vystěhovala. Velitel místní posádky totiž prohlásil, že bude-li ze strany obyvatelstva proti němcům cokoliv podniknuto, zničí vesnici i s obyvatelstvem. Provizorní hrob byl hlídán a v noci byla mrtvola lépe ukryta. Pamětník pan Létal k incidentu uvedl: ..." nebyli to žádní odbojáři, ti byli schovaní ve sklepě. Ta spojka mu (p.Jablonickému) chtěla sebrat koně, protože německému vojáku jeho koně zastřelili rusové. No .......a sedlák se vztekle bránil. Došlo ke rvačce, při které praštil němce týčem do hlavy. Tem padl k zemi, samá krev. Jablonický se lekl možných represálií a zahrabal tělo do hnoje. Poté utíkal do sklepa za místním velitelem odboje a informoval jej co udělal. Oba se vydali tělo obhlédnout. Jaké však bylo jejich překvapení, když uviděli němce sedět v šoku u hnojiště a utírat si hlavu od krve. Ze strachu, že němec něco prozradí jej zastřelili (ilegálně drženým revolverem) a teprve poté mrtvolu ukryli v zákopu na zahradě a večer zakopali..............".

    Jeden německý tank (pp.Pnater G) se probořil na dřevěném mostu při přesunu mezi Kosticemi a Lanžhotem. Pod sovětskou palbou a z nemožnosti jej vyprostit zde zůstává opuštěn. Na okresní silnici Kopčany-Moravská Nová Ves je dopoledne ustupujícími němci zničeno 11 mostů.

Moravský Žižkov

V 10.50 se stal cílem náletu ruských bitevníků. Jedno z přelétajících letadel se oddělilo od svazu a shodilo několik pum na hasičské skladiště. Bomby cíl nezasáhly a poškodily pouze silnici. Zranily však dva civilisty. O ruská letadla se zajímaly i německé stíhačky. V 17.20 sestřelil při svém 684 bojovém letu stíhačku La7 Hptm.Helmut Lipfert z I./JG.53. Nárokovaný letoun dopadl v prostoru Břeclavi (Lundenburg)

10.4.1945

Hrušky

V domě pana Mráze je zřízena němci polní kuchyně. Rozvoz jídla je prováděn nákladním automobilem z protějšího domu č.26 každý den večer.

11.4.1945

     Od časných ranních hodin dopadá na Kostice, Tvrdonice a Týnec těžká palba ruských houfnic. Hlavní ruské síly útočí na Lanžhot. Soustředění němců v Lanžhotě využívají rusové k prolomení obrany u okolních vesnic. Jejich útoky jsou i tento den zmařeny jak přesnou palbou německých kulometů a děl, tak promáčeným terénem a prudkým svahem.

Tvrdonice

V divoké palbě ruských děl jsou civilisty zastřeleni dva němečtí vojáci. Jako protiopatření nařizuje velitel místní posádky vystěhovat ženy, muže i děti pryč z vesnice. Velká část obyvatel ale prchla do okolních vesnic sama.

Hrušky

Němečtí vojáci ranění v bojích jsou odsunováni do této vesnice a po základním ošetření je nákladní vozy odvážejí do polních nemocnic.

Moravský Žižkov

Před polednem je napadena ruským stíhačem německá zásobovací kolona. Střelba stíhačky poškodila domy č.219 a 202. Koně této kolony obsluhovali zajatci z Ukrajiny a hlavně kozáci. Němci umístili velitelské stanoviště do obchodu pana Sychry.

12.4 .1945

Týnec

Dopoledne je vojáky policejní jednotky SS chycen 25 letý výpravčí ČSD Ludvík Mazuch, který ze zvědavosti pozoroval z koruny stromu průběh bojů. V hostinci "u Zugárků" čp.147 je uvězněn, vyslíchán a mučen. Přes veškeré naléhání a ujišťování občanů, zřejmě také i pod tlakem nevyřešených incidentů z 9 a 11.4 je jako zvěd popraven. Tělo němci zakopali pod vrstvou hnoje.

Hrušky

Obcí projíždí německý náklaďák a každých 50m skládá při krajnici hlavní silnice 2-4 barely s benzínem pro ustupující něm.techniku. Velitel německé posádky nakupuje od pěstitelů pro své mužstvo tabák. Mezi 14-15 hodinou začínají na Hrušky dopadat první ruské dělostřelecké granáty. Exploze prvního prorazila pod oknem rodinného domku pana Buzrly metrovou díru a zlikvidoval celou místnost. Navečer je velitelem sovětského 50.střel.sboru S.P.Merkulovem vydán rozkaz k útoku směrem na Hrušky, Velké Bílovice a Hustopeče.

Kostice

V pozdních odpoledních hodinách proto zaůtočily vyčerpané a zablácené jednotky 1.GJMS ze směru od Lanžhota. Dobře připravení němečtí obránci však zahájili prudkou palbu až z minimální vzdálenosti a krvavě redukovali počty útočníků. Za setmění se přesto ruské jednotky přes obranu probily a k 18. hodině osvobodily polovinu obce až po radnici.

13.4.1945.PÁTEK

Bojových operací se tento den účastnila mimo vojska 1.gJMS generálporučíka I.A.Plijeva i vojska 53.armády generálporučíka I.M.Managarova. Šlo konkrétně o 333.střel.pluk podplukovníka M.I.Kukarina, 125.střel.pluk plukovníka A.M.Kuzina, záložní 84. střelecký pluk podplukovníka N.I.Benediktova, 131.dělostřelecko minometný pluk a 98. samostatný protitankový dělostřelecký oddíl, plus některé další služební jednotky 6. střelecké orlovské divize pod vedením generálmajora U.F.Obušenka. Pravé křídlo tohoto seskupení zabezpečovali jednotky 243.střel divize a levé křídlo jednotky 42. gardové střel.divize.Jmenované tři divize spadaly pod 50. střel. sbor generálmajora S.P. Merkulova. Celý 50.střel sbor byl do 53. armády přesunut ze zálohy jako posila teprve 11.4.1945.(V záloze byla od 27.3 po bojích u Zvolena). Vojska 50. střel.sboru zaujala 13.4. za úsvitu pozice v Panském lese. Velení počítalo s tento den s rychlým průnikem.

Podle Bojového nařízení č. 0088/op.štábu 6,divize vydaného okolo druhé hodiny ranní 13.4. štábem v Kútech měla 6.střelecká divize za úkol.

Kolem osmé hodiny ráno zaujmout výchozí postavení k útoku na severní a severozápadní část Kostic.Dále nařízení specifikovalo bližší ůkoly - obsadit Hrušky a následně při ůtoku na Velké Bílovice dobít prostor vytýčený kopci s kótami 262 a 162. Vpravo ůtočí 243.střelecká divize.Rozhraní těchto dvou divizí tvořila linie Týnec, Hrušky, Moravský Žižkov s dodatkem, že kromě Týnce, všechny spadají do operačního prostoru "šesté". Levé křídlo tvořily jednotky 42.střelecké divize ve složení 127.,132.a 136 pluk. Rozhraní mezi 6.a 42. tvořila linie Kostice, žel.st. Hrušky a kóta 162. Pro jednotlivé pluky velitel 6.střel.divize nařídil. 333 stř.pluk a 1/131 dělostř.min.pluk do 11. hodiny zaůtočit na severovýchodní okraj Kostic.Potom pokračovat v rozhodném ůtoku a obsadit Hrušky, Mor.Žižkov, severovýchodní část Velkých Bílovic a následně na sklonku dne dosáhnout prostoru s kótou 262. 125.střel pluk a 98.sam.protitankový oddíl do 11.hodiny zaůtočit na severozápadní okraj Kostic, pokračovat v ůtoku a dobít silnici a žel.trať na sever od kóty 174,obsadit Prechov, západní část Velkých Bílovic a na sklonku dne dosáhnout prostoru u kóty 162. 84.střel pluk spolu s 2/131.děl.min.pluku soustředit se na jižním okraji Kostic jako záloha velitele divize.

Spolu s těmito jednotkami se ůtoku v prostoru 6.a 42 střelecké divize zůčastnil i 2.prapor 761. stř. pluku 317. Budapešťské stř. divize plukovníka B.V.Guščina z 18.gard.střel.sboru generálmajora I.M.Afonina. Do vzniklého průlomu měly být poté ihned nasazeny tanky 7.mechanizovaného sboru generálmajora F.G. Katkova.

Obranné seskupení tvořily jednotky 46.a 711.pěší divize z 24.takového sboru 1.tankové armády armádní skupiny Střed (Heeresgruppe Mitte). V prostoru Kostic a Tvrdonic je možno z ruské vojenské mapy f.518 č.106729/9 l.4 vyčíst i působení 38.praporu panc.ganátníků (?) z 8.tankové divize (8.Pz.D). V druhé linii obrany podél železnice je zakreslena část divize Feldherrenhalle 2, část 21. policejního pluku SS a mapa uvádí i jednotky 66. minometného pluku v prostoru u Břeclavi. Jednotky 17.záložního výcvikového praporu u obce Moravská Nová Ves.  Sovětské bojové hlášení č.0096 z 14.4 a č.0097 z 15.4. uvádí jako část německé obrany jednotky 21. policejního pluku SS, 13.pěší divize (je možné že jde ošpatný překlad a jedná se o 13.tankovou divizi?) a 18. lehké pěší divize.


     Ráno Plijevovi kozáci útočí od Lanžhota směrem na Břeclav a těžké boje probíhají u Kostic. Ruské ůtoky jsou několikrát odraženy. Obranné pozice v polích a zahradách se ukázaly jako velmi odolné. Německé posádka se nehodlá Kostic vzdát. Přesto se jednotkám 1.g.J.M.S.podařilo dopoledne tuto vesnici spolu s Tvrdonicemi osvobodit. Na bojišti zůstavají stát vyhořelé vraky tří tanků. Osvobození Kostic zaplatilo životem 15 civilistů. Plameny zlikvidovaly deset domů, šest domů zničily přímé zásahy dělostřeleckých granátů a 54 jich těžce poškodily. Poškození střepinami a jiná lehčí poškození si odneslo 350 domů. Mezi zničenými budovami byli také školní budova, obecní dům, sokolovna, márnice a hřbitovní zeď. (Oprava školní budovy a obecního domu stála 250.868,-Kč) Vyhlížení osvoboditelů zaplatili ve Tvrdonicích životem 3 lidé a 4 byli zraněni. Německý voják je zabil ručním granátem. Celkem přišlo o život 22 obyvatel. Obec zachvátilo 193 požárů a vyhořelo přes 80 stavení. Němci ustoupili z Kostic a Tvrdonic směrem na Týnec a k Hruškám. To umožnilo přejít do ůtoku i jednotkám nacházejícím se v Panském lese pod svahem u těchto obcí. V 6 hodin ráno přijel ve svém Sd.251 po polní cestě na Zahájce (Hrušky) vysoký německý důstojník. Požádal o jídlo a mléko, vyjádřil se velmi ostře na téma, že padla Vídeň a dal rozkaz k odsunu těžkých houfnic. Následuje krátký palebný výpad a děla jsou připravována k transportu. Po sedmé hodině byly zapřaženy koně a začalo stahování něm. dělostřelectva do týlu. Po hlavní cestě směrem na Týnec projíždí několik "malých" tanků a obrněných transportérů s mladými muži a pokládají telefonní kabel až k žel.náspu. Kabel byl však místními odvážlivci (kluky) na několika místech přestříhán. Díky odporu u Kostic se ruské velení rozhodlo pro obchvat a ůtok směrem do boku odkrytého křídla německé obrany. Jednotky 1.g.JMS (jednalo se zřejmě o část 154.tankového pluku z 8.gardové jezdecké divize, 6.g.J.S.) a 127,132 a 136 střel.pluk (s.p.), 42.střel.divize Kostice obešly a zaůtočily na železniční trať a žel.stanici Hrušky. Po intenzivní palebné přípravě šly jednotky do ůtoku.136 s.p.ůtočil po pravém křídle směrem na Břeclav. 127 s.p. ůtočil na prostor u žel.stanice Hrušky a 132 s.p. uprostřed mezi nimi.

U.F.Obušenko uvádí , že jednotky 6.s.d. podaly na velitelství hlášení o pohotovosti k útoku již ve 14 hodin. Ihned poté následoval raketou signál a byl zahájen útok. Maršál Malinovský však uvádí, že jednotky zaůtočily z prostoru Panského lesa až po 17 hodině.

Největší boje se rozhořely o železniční stanici.Vojáci 127 s.p. na ni několikrát bez úspěchu zaútočily. Následný německý protiůtok však také nedokázal houževnaté útočníky zatlačit zpět. Sovětským velením je do útoku nasazen i 2.prapor 761.stř.pluku. Do čela útoku jsou nasazeny protitanková děla a PL.kulomety. Německé tanky panzer IV ausf.J a panter zakopané v zemi jako statické obranné pevnůstky kladly spolu s několika 88mm PL děly odpor. Celý prostor byl zaminován. (Protitankové miny byly nacházeny ještě v 80-90.letech) Palbu na útočící ruskou pěchotu vedlo i několik 20mm flaků. Protitankoví střelci z 98. sam.protitank. oddílu přímou palbou z děl i granáty však dokázali některé tanky zlikvidovat a obranu prolomit. Několik německých tanků chvatně opouští zákopy a odjíždí k Moravskému Žižkovu. Ustupujícími obsluhami jsou v té době zničeny dvě "88" a kousek od nich zůstávají opuštěny i oba lehké flaky. Obrana se začíná rozpadat a němci ustupují. V prostoru železniční stanice přišli němci o dva pancéřové vozy a čtyři tanky a jeden traktor. Po zničení obrněné techniky jsou do čela ůtoku nasazeny i T34 a lehké Su 76. Sovětské stroje překročily trať a němce ustupující k Prechovu začlali pronásledovat. V čele útočící formace jel T34, následovaný několika samohybkami Su 76. Ustupující granátníci se však tvrdě bránili. Využívajíce terénu i porostu odstřelili vedoucí T34 panzerfaustem. Několik strojů pokračovalo však dále v pronásledování. Za několik okamžiků po T34 potkal stejný osud i jednoho Stuarta, který po zásahu vyhořel. Zbylé tanky se až na jednu Su 76 stáhly. "Sůčko" pokračovalo ještě asi 500 metrů v jízdě po poli. Nakonec si jej našla jedna z hlavic panzerfaustu. Ruský útočný klín také rozrušil střelbou z prostoru Jochů německý tank. Další postup vpřed se zastavil. Němci se snažili v Hruškách udržet volný most pod tratí na cestě od Týnce po němž ustupovaly jejich jednotky. Opevněni na žel.náspu kladli houževnatý odpor.

Do průlomu u žel stanice je nasazen 333.s.p. a na levém křídle 125.střelecký pluk, které útočí na boky a týl německé obrany. Druhé rotě por. Kovalenka z 333. stř. pluku se podařilo po prudkém boji překročit železniční násep a po obsazení jednoho z mostů spolu s jednotkami 6.gard.jezd. sboru vstoupit kolem 15.hodiny do obce. Němci pálí z několika nebelwerferů a řady 105mm a 150 mm houfnic ukrytých za vesnicí. (směrem na Prušánky.) Z obecní části zvané Písky provedli poslední prudký protiůtok pomocí několika protiletadlových kanonů ráže 20mm. Útok byl zastaven za pomoci "kaťuší" (patrně od 11.gard.minometného pluku.6 gard.jezd.sboru.,1g.J.M.S.) Jednotky postupující po pravé i levé straně žel.náspu se probily po druhý most. Přišly však o jednu samochodku SU 76. Pravděpodobně vyřazenou panzerfaustem. Tímto manévrem se dostali do týla německé linie Kostice-Hodonín a zároveň odřízli důležitou ústupovou cestu z této linie. Obránci Týnce museli nyní ustupovat směrem na Moravskou Novou Ves. Do páté hodiny odpolední se tedy rusům podařilo vytlačit nepřítele z Kostic, Tvrdonic, žel.stanice Hrušky a částečně obsadit Hrušky. Ruský průlom bylo potřeba zabezpečit proti možnému protiůtoku. Jednotky 761.střeleckého pluku, začali postupovat podél trati na západ směrem na Starou Břeclav. Tyto jednotky byly němci zpozorovány v oblasti hřbitova a napadeny intenzivní dělostřeleckou a minometnou palbou z prostoru lesa na pravém břehu řeky Dyje. Jako odpověď nařizuje kap.V.V.Siljava bateriím děl a minometů zahájit podpůrnou palbu. Se dvěma rotami prvního sledu a rotou v záloze postupuje dál a navečer 13.4. proniká do města. Po této potyčce s němci ukrytými na pravém břehu Dyje obsadili tedy část Staré Břeclavi a zaujaly obranu. Pod ochrannou palbou se ještě ten den na druhý břeh Dyje přeplavila na loďkách jednotka o síle 15 mužů a po tříhodinovém průzkumu se vrátila se zrávou o síle a postaveních nepřítele . Pravé křídlo se zastavilo v postupu podél železnice na Moravskou Novou Ves. V Hruškách probíhaly menší boje a ruská vojska dočišťovala obec od ustupujících němců. Po 18 hodině je zahájen všeobecný ůstup německého wehrmachtu a zbraní SS z obce a okolí. Několik vozidel a koňských povozů, odjelo směrem na Moravský Žižkov. Většinou ovšem vojáci ustupuvali pěšky. Systém a rovnoměrnost ůstupu němci zabezpečovali pomocí "klik-klaků" jejichž zvukem se dorozumívali. Prvosledové ruské jednotky němce sice pronásledovali, ale po setmění se vrátily do vesnice. Na noc se bojující strany od sebe oddělily. Během palby vyhořely čtyři domy ,dvě stodoly a velké stáje pro dobytek na místním velkostatku. Z civilistů nebyl v Hruškách 13.4. nikdo zabit. K válečným ztrátám lze přičíst jedno dítě zabité granátem nalezeným v jrdnom rodinném domku  Zde byli nalezeny i láhve plněné otráveným alkoholem a metylalkoholem. V pozdních odpoledních hodinách opouští německá posádka pod prudkou palbou ruských houfnic také Týnec a stahuje se na Mor.Novou Ves. Ruským odstřelovačem je zabit p.Poláček Josef , kerý se snažil uhasit svoji hořící stodolu. Ústupu němců využívá pěchota a v 20 00 po krátké palebné přípravě minometů a těžkých zbraní, nastupuje směrem od Valů k rozhodnému útoku. Po pouhých patnácti minutách výtají občané na okrajích obce první osvoboditele. Touto dobou dorazila také ruská vojska od Tvrdonic a o půl deváté večer je obsazen i střed Týnce. Je zahájeno pronásledování ustupujícího protivníka, ale ustupující němci zničili 3 nadjezdy a tím pronásledování zastavili. V noci probíhá, stejně jako v jiných obcích vyčišťování, od ukrytých nepřátel. Osvobození se nedočkalo 7 občanů, což je v porovnání s Tvrdonicemi a Kosticemi malé číslo. Radinný dům nevyhořel žádný, a ani jeden nebyl ůplně zničen. Několik staveb utrpělo pouze poškození zásahem dělostřeleckých granátů. Nejvíce byla několika přímími zásahy poškozena škola. Rusové nedbaje poškození školy do ní nastěhovali polní dílny, tím utrpělo vybavení a pomůcky ještě více. Těžké škody utrpěla školní knihovna a obrazy, které mechanici rozřezali a pálily. Zničen byl i projekční přístroj patřící okresnímu osvětovému sboru, z něhož některý ze sovětských "techniků" ukradl čočky.

     Proti původnímu plánu se nepodařilo obranu zlomit a postoupit až k Velkým Bílovicím. Předmostí u Lanžhota se podařilo rozšířit dva kilometry ve směru na Břeclav, obsadit část Staré Břeclavi , osvobodit Kostice, Tvrdonice, Týnec a tím zlikvidovat první linii obrany, prolomit obranu u Hrušek, obsadit obec a železniční stanici. Zdecimované jednotky, které se nacházely pod svahem v Panském lese a značně prořídlé řady útočníků z jezdeckých sborů 1.g.J.M.S až do rána v nově obsazených obcích odpočívaly.

V tomto dnu padlo v Kosticích 41, ve Tvrdonicích 58, v Týnci 54 a v Hruškách 52 sovětských bojovníků. Poměrně přesné záznamy v původních materiálech pana Mráze uvádí v Hruškách ztrátu 56 ruských bojovníků. Celkem tedy 205 - 210 padlých. Jména a hodnosti většiny mrtvých uvádějí některé starší publikace, ale prameny se v jejich transkripci značně rozcházejí. Ztráty na německé straně je velmi těžké určit. Kronika Kostic uvádí ztrátu 14 vojáků (pouze ve vesnici) plus jeden zabitý civilním občanem. Celkem 15. V Týnecké kronice se uvádí ztráta 100 německých vojáků (v bojích celkem). V Hruškách se uvádí 32 (původní materiály p.Mráze však 25), ve Tvrdonicích 80 padlých a 2 zabití místním odbojem (mimo padlé dříve a raněné odvezené do polní nemocnice). Celkem je možno napočítat 222 - 229 padlých.

/fotoalbum/FOTO-1939-1945/Hrusky-1945/57

/fotoalbum/FOTO-1939-1945/Hrusky-1945/268

14.4.1945

Němci narychlo vybudovali obranu v Moravském Žižkově a u Prechova.Jednotky (asi v síle praporu) ubytované ve vesnici (na ulici u transformátoru) odešly po páté hodině ráno do pozic v Jochách. Kulometná družstva zaujali pozici v polích zv.Tabule a "na hrušecku". Baterie těžkých děl stažených sem den předtím zaujímají ráno v šest hodin palebné pozice v "Chaloupkách". Z Břeclavi je přesunuta část 66.minometného praporu. Jsou zde soustředěny jednotky 711.pěší divize,17. záložního motorizovaného praporu (v síle 12 tanků a 6 samohybných děl) a 21. policejního pluku SS a granátníci z FHH 2. Z Břeclavi přijíždí dva "těžké" (Panter/Tiger II?) a dva "lehké" tanky (Panzer IV?). Jeden z Pz IV zaujímá postavení u domu č.5. Chvilku po něm přijíždí do vesnice jeden z královských tigerů. Zbylé dva tanky vyráží do první linie.

Ruské jednotky jsou vyzbrojovány kořistními pancéřovými pěstmi "panzerfausty" a protitankovými granáty. Velitelé se domnívali, že bude následovat opět tvrdý střet a že němci nasadí zbylé tanky do boje. Ještě v noci je za pomoci hrušeckých občanů proveden taktický průzkum. Jeho účelem je volba nejvhodnějšího terénu a cest pro lehčí postup. Za úsvitu je proveden průzkum bojem a jsou zjištovány slabé místa nepřítelovy obrany.V šest hodin nastupují jezdecké divize do boje následovány jednotkami 50. střel sboru. Mezi sedmou a desátou hodinou probíhá ůtok na Mor.Žižkov. Systém obranných okopů v polích s několika kulomety je po prudkých bojích během hodiny rusi překonán. Na bojišti zůstávají zničeny dva tanky označované jako "malý a velký" Oba stroje jsou relativně málo poškozeny, udává se , že jeden z nich dokonce jenom bez paliva. Posádka opustila bojiště po svých. Tanky zůstávají stát asi padesát metrů od sebe. Němci se začali stahovat do vesnice. Německé velení zanechalo pro obranu Mor.Žižkova jen slabé oddíly a zbytek stáhlo k Velkým Bílovicím. V sedm hodin opouští druhý Pz IV své postavení a staví se za vesnici do zahrady p.Dobšíčka. Tiger II ustupuje po hlavní silnici do Bílovic. Vesnicí ustupují kulometná družstva a hloučky vojáků. Vojáci svinují telefonní vedení. Po osmé hodině opouští vesnici hlavní německé síly. Zůstává pouze několik kulometných družstev pro obranu ůstupu. V devět hodin je německým vojákem odpálena naftová sonda za domky č.32 a 33. V jedenáct hodin se do vesnice opatrně vplížily ruské jednotky a za stálých otázek "German nět tu?" začali prohledávat jednotlivá stavení. Tato činnost si ale vyžádala i několik obětí. Ve sklepě pana Maťáka (č.179) se schovávalo několik rodin. Ruský voják otevřel dveře a v doměnce, že našel úkryt němců vypálil do šera sklepa celý zásobník ze samopalu. Smrtelně však zranil tři civilisty. Jednomu musela být amputována noha. Voják po incidentu utekl, ale u hřbitova se dostal do přestřelky s němci a byl zabit. Osvoboditelé byli lidmi vítáni, bylo jim nabízeno pohoštění a pití ale rusové nic nechtěli. Unavení a vyčerpaní si od obyvatel žádali jediné - vodku! Rusové začali rychle postupovat slabě bráněnou vesnicí. Německá baterie stojící ráno v "Chaloupkách " se snažila přemístit na cestu k vinohradům a odtud zahájit palbu. Rychlost postupu však nedovolila němcům vystřelit ani jednou. Ruským postupem byli také odříznuti koně sloužící k odtažení těchto děl. Nastal ústup. Němci poté stihli zničit ještě dvě houfnice a začali prchat. Houfnici stojící za rybníkem však zničit nestihli a to se mnohým z nich stalo osudným. Rusové ji otočily a na ustupující nepřátele se snesla divoká palba. V poledne byl Moravský Žižkov osvobozen.

Bojové hlášení č.0096 uvádí postup jednotek 6.orlovské divize ve směru na Moravský Žižkov takto.

333. střel.pluk obsadil k 10. hodině 14.4.1945 kótu 207, k 13. hodině Moravský Žižkov, k 15. hodině severovýchodní svahy kóty 211. 125. střel.pluk obsadil k 10. hodině 14.4. 45 Prechov, ke 13. hodině jihozápadní část Mor.Žižkova a v 15. hodin západní svahy kóty 211. 84.střel pluk měl nařízeno (boj.nařízení č.0091)přejít ze zálohy do obrany. Jeho první prapor se přesunul do obrany kóty 211 směrem na západ a severozápad v očekávání protiůtoku od Podivína. Druhý prapor je vysunut do obrany Prechova s cílem krýt pravé křídlo jednotek divize ůtočících na Velké Bílovice před protiůtokem tanků z Ladné.

Prvosledové jednotky postupovali na Velké Bílovice. Žižkov tou dobou zaplavilo neuvěřitelné množství týlových jednotek. Sovětští "zásobovači" okamžitě zkonfiskovali jakékoliv možné krmivo pro jejich koně. Mimo obilí potřebného na výrobu chleba nezbylo na půdách a v silech ani zrníčko. Pro obyvatele nastal problém čím uživit vlastní koně. Jejich dilema však vyřešili kozáci, kteří do vesnice přišli odpoledne. Ti sebrali jakéhokoliv možného koně, dokonce nevadily ani chromí a staří.(Podobně jako ve všech vesnicích. Například kronika Kostic uvádí, že po frontě zbyl ve vesnici pouze jeden kůň - byl totiž slepý ) V poledních hodinách přišel ruský voják plynně hovořící česky a vyzval tři žižkovské civilisty, aby jej následovali. Jejich jména měl napsána na kousku papíru. Trojici odvedl do zahrad. Tam byli polním válečným soudem vyslýcháni a dva z nich jako fašisté ihned popraveni. Třetího odvezli k výslechu, ten se později se vrátil. Svou pravou tvář však válka ukázala Mor. Žižkovu až po poledni. Nepřítel opevněný v Bílovicích a na kopci zvaném Hradišťko zahájil palbu z těžkých 150mm houfnic na celou vesnici. První salva dopadla ke škole. Zabila jednoho civilistu a těžce poškodila dva domy. Druhá salva dopadla do zahrad rodinných domů , kde střepiny těžce zranily další tři civilisty, z nichž jeden na následky zemřel. Třetí série granátů trefila sklep pana Šebesty. Zabiti byli dva ruští vojáci a pět civilistů, z toho tři děti. Střepiny těžce zranily paní Buzrlovou (později podlehla) a lehce pana Šebestu. Čtvrtá salva dopadla do prostoru zahrady pana Hluchého. Zabila ruského vojáka, dve těžce zranila. Zabito bylo i sedm koní a čtyři raněni. Touto salvou byly těžce poškozeny i dva rod.domky a dva poškozeny lehce. Dvě následující série německých granátů dopadly před hostinec a ke škole. Granáty zdevastovaly zadní část školy a čtyři domy. V domku pana Svobody byli zabiti dva spící ruští důstojníci. Celkem škola inkasovala dva zásahy. Ruské dělostřelectvo okamžitě zaujalo palebné pozice v sadech a začalo palbu opětovat. Za sklepem pana Polácha se připojil k odvetné palbě i oddíl "kaťuší". Němci okamžitě vyslali průzkumný letoun, který raketomety vypátral a palba německých houfnic se přenesla na ně. Granáty sice nedopadly na vrhače střel, ale zasáhly čtyři stodoly v těsné blízkosti. Naneštěstí právě v těchto stodolách měli kozáci ukryty své i zabavené koně. Mezi čtyřnohými pomocníky způsobily granáty doslova masakr. Zabito jich bylo 40 a několik desítek raněno. Poté přijeli do zahrady domu č.244 opětovat palbu dva ruské tanky. Okamžitě byly napadeny německým bitevníkem, který na ně shodil dvě pumy. Tyto bomby poškodily domek č 244, kde zabily dva civilisty. K večeru palba přestala V noci byli na rozkaz rusů prováděny civilním obyvatelstvem zákopnické a hrobnické práce. Rusové přišli ten den téměř o sto koní a 80 vojáků. V několika domech byla zřízena nemocnice pro raněné koně. K hašení požárů použili vojáci i novou obecní stříkačku , kterou poté zabavili.V domku pana Sychry se vystřídalo německé veliteství  ruským.

Velké Bílovice

Palba německých houfnic na Moravský Žižkov spolu s organizovaným odporem ochromila další postup směrem na Velké Bílovice. Před vesnicí se nacházel důmyslný systém polních okopů a opevnění, podporovaný palbou kulometů, minometů a dělostřelectva. Spolu s několika tanky , samohybnými děly a obrněnými transportéry tak němci tvořili pro unavené kozáky velmi těžkou překážku. Jednotlivé útoky pluků 6. střelecké divize byly proto několikrát v průběhu dne odraženy. Velení 6.střelecké divize upustilo od masivního denního ůtoku, který by si jistě vyžádal těžké ztráty, nebo značnou devastaci Bílovic a rozhodlo se pro boj v noci. Jedním z důvodů byla jistě menší účinnost noční střelby německých tanků. Proto probíhá za neustálých bojů obkličování vesnice. Vojska 42. gardové stř.divize zaůtočila na Břeclav - důležitý silniční a železniční uzel a po obsazení levého břehu Dyje ponechala 136.střelecký pluk k jeho ochraně (původně vamezen 27.gard.střel.sboru, 7.gardové armády). V noci následuje přeskupování a soustředění ve výchozích pozicích u Bílovic. 6. gardový jezdecký sbor (1.g.JMS) spolu s 243.střeleckou divizí osvobodily Bořetice (6.padlých) a postupovaly na Morkůvky. 125. a 333.střelecký pluk využil tohoto ůspěchu a přešel přes osvobozené ůzemí a rozmístil se východně a severovýchodně od vsi, jednotky 125. střeleckého pluku byly rozmístěny jihozápadně.

15.4.1945

Velké Bílovice

Poté jednotky zaůtočily na Velké Bílovice. Útok 125.a 333.střeleckého pluku podpořil čelním postupem 84. střelecký pluk. Dělostřeleckou podporu zajišťovaly jednotky 131. dělostřelecko - minometného pluku. Německá posádka překvapená ůtokem jednotek 6.střelecké divize vedeným součatně z několika směrů ustoupila za tuhých bojů k Velkým Pavlovicím. V obci padlo 34 sovětských vojáků. Večer je 127.a 132. střeleckým plukem 42.střelecké divize, po osovbození Ladné (8 padl.), Podivína (74 p.) a Rakvic (15 p.) vyrovnána hranice postavení se sousední 6.střeleckou divizí. Nově přisunuté čtyři brigády 7.mechanizovaného sboru jsou po přechodu řeky Moravy soustředěny v obsazených obcích.

V Hruškách je soustředěna celá 41.g.tanková brig. 7.mechanizovaného sboru (M.S.)s tanky T34/85 a IS 2. Na zahájce se nachází těžké IS 2 ze 78.g.pluku těžkých tanků a přečerpávají pohoné hmoty z nově vybudovaného palivového skladu.

V Týnci se nachází 614.minometný pluk a 40.g.raketometný oddíl 63.mechanizované brigády 7.M.S.

V Kosticích jsou k osmé hodině ranní soustředěny samohybky SU 76 zřejmě z 1289. pluku samohybných děl 16.mechanizované brigády 7.M.S.

V Moravské Nové Vsi je soustředěn se svými stroji SU 100 i 1440.pluk samohybných děl 64.mechanizované brigády. Mimo výše jmenované jednotky se v obcích samozřejmě nacházely i ostatní podpůrné jednotky, jako protiletadlové a protitankové pluky, motocyklové prapory atd. Rozkazem velitele frontu nastupují po desáté hodině do bojů jako prvosledové jednotky, na čáře Poddvorov-Velké Bílovice.

Moravský Žižkov

Je opět ostřelován a bombardován německýni letadly. Bomby zasáhly čp.247, kde se tou dobou nacházela část ruské zásobovací kolony 6.střelecké divize a zabily 9 ruských vojáků a 16 koní. Jedna z bomb dopadla na školu a jedna do těsné blízkosti. Po náletu je ve škole zřízena polní nemocniční ambulance. Podobná ambulance byla zřízena i v čp.5. Po odchodu zdravotního personálu (19.4.) a přeložení nemocnice blíže frontové linie jsou ve škole až do 3.5.1945 umístěny ruské krejčovské a obuvnické vojenské dílny. Ve sklepě školy se nachází vojenská kuchyň. Němečtí dělostřelci zaměřili tento den palbu i na Hrušky a na obec dopadly dva dělosřelecké granáty. První z nich zasáhl betonovou silážní jámu na dvorku čp.272. Exploze zlikvidovala dvorek , stáje vedle stojícího čp.202 a stodolu patřící k čp.119. U několika domků kolem výbuch vytloukl okenní tabulky a způsobil popraskání stropů a zdiva. Druhý z granátů dopadl asi po dvou minutách u železnice na Zahájce. Střepiny utrhly obě nohy a poranily plíce jednoho civilisty, který zraněním podlehl.

16.4.1945

Hrušky

V obci probíhájí "úklidové" práce. Několik skupin civilistů pochovává mrtvé němce a zastřelené koně. Němci jsou pohřbeni na hřbitově, několik přímo v zákopech kde zůstali padlí. Několik zohavených těl německých vojáků je nalezeno ve sklepě jednoho rodinného domu. Ustupující raněné vojáky tam pustil jeho majitel. Jak sklep objevili rusové ubili němce nalezenými rýči. Padlí z prostoru Písků jsou pochováni spolu se zabitými koňmi v lese na Zahájce. Ve stodole u železničního náspu je shromažďována ukořistěná německá výzbroj. Desítky pušek, kulomety, granáty, náboje,....

Také ve Tvrdonicích je národním výborem nařízeno občanům pochovat padlé vojáky a mrtvé koně.

Nad Hodonínem je sveden jeden z posledních soubojů stíhaček. Messerschmitty I./JG 53 napadly stíhací Jaky 9. Jeden z nich nárokuje opět Hptm.Helmut Lipfert. Jednalo se o jeho poslední 203.sestřel, který dosáhl v 11.20 při svém 687 bojovém letu. Ve dnech 8.4.- 16.4. dosáhl tento pilot v akcích v prostoru Jihovýchodní moravy a Rakouska čtyř sestřelů.(200-203v.)

17.4.1945

Vojsky 64. mechanizované brigády 7.mech.sboru spolu s 30 a 9.jezdeckou divizí 4.gard.jezdeckého sboru jsou po urputných bojích osvobozeny mj. Klobouky. V této obci našlo svůj hrob celkem 117 vojáků rudé armády. Právě v této obci pořídili fotografové poměrně rozsáhlou kolekci fotografií příchozích jednotek RA. Negativy jsou dodnes uloženy v Okresním archivu v Mikulově.

Velitelský štáb 18.g.střel.sboru se přemisťuje do Hrušek.

Některé jednotky 109.střel.divize 18.g.střel sboru jsou soustředěny v Týnci.

V Moravském Žižkově se nachází 52.střel. divize 18.g.střel.sboru. Na jejich uskupení provedli německé bitevní letadla nálet.

20.4.1945

V pozdních odpoledních hodinách provedl německý dvoumotorový bombardér nálet na Hrušky. Cílem byl velký ruský palivový sklad vybudovaný na Zahájce. Bombometčík se však minul a poslední z pěti 250 kg bomb dopadla asi 50 metrů od skladu. Nálet nezpůsobil žádné škody.

--------------------------------------------------------------------------------------

Hrušky :

padlí Rudé armády

---------------------------

Jméno a hodnost:

Bražnikov Semjon Tichonovič ?

Bronský P.E.(Bronskij Petr Jefimovič) St.seržant

Burin (Buris) ?

Gavanov N.J.(Garanov Nikolaj Ivanovič) St.seržant

CHud Jakov (CHut Jakov) ?

Jatkin Jakub Alexandrovič ?

Judeaf V.A. ?

Koserev Viktor Michajlovič (Kosarov) Podporučík

Labanov J.K.(Labanov Ivan Kuzmič) Kapitán

Lichodič A.M. ?

Makulin Petr S. ?

Pasko F.J.(Pasko Fjodor Ivanovič) ?

Pošenšuk P. (Posenčuk Petr) ?

Semjonov M.J. (Semenov Michail Ivanovič) St.seržant

Sliviak A.K. (Slivak Alexandr Kuzmič) Seržant

Smeridmach L. (Smeddmaz S.) Nadporučík

Škurin P.M. (Šmurin Pavel Michajlovič) ?

Šrafimenko Ivan ?

Topolišak Jakov E. ?

Vasilij V.S. ?

Ilčenko L.S. Vojín

Illano I.S. Vojín

Labjanov ? Vojín

Ljudbak N.CH. Vojín

Maljarčuk M.A. Vojín

Serbov N.S. Vojín

Stěblencov M. Vojín

*v závorce přepis z jiného pramene.


padlí Německé armády

--------------------------------------

Seznam německých vojáků padlých v Hruškách, s laskavostí f. Pargent s.r.o.

Jméno hodnost narozen padl známka / jednotka

1.Blschoff Hans 8. 4.1920 1321-2/Inf.Ers.Btl.101

2.Brandl Wilhelm Unteroffizier 5.11.1922 20.4.1945

3.Eder Franz Xaver Feldwebel 27.6.1911 17.4.1945 9.I.R.72

4.Hauke Adolf Rudolf Feldwebel 25.5.1914 10.4.1945 43-4,/M.G.E.I.R.28 /

I/I.R.239 4.Gren.Rgt.233 Gren.Er.Btl.164

5.Kellauer Karl Unteroffizier 17.9.1907 13.4.1945

6.Klotz Alfred August Grenadier 15.9.1909 21.4.1945

7.Lesiok Josef Obergefreiter 5.5.1923 12.4.1945

8.Meinlschmidt Adolf Obergefreiter 20.8.1902 10.4.1945 303-2. Ld.Schtz.Btl.842

9.Mühlfenzl Karl Obergefreiter 13.9.1916 4.5.1945 Stab.46 Inf.Div.

10.Neznámý

11.Neznámý

12.Neznámý

13.Neznámý

14.Neznámý

15.Neznámý

16.Neznámý 94.- Ers.Abt.43

17.Neznámý 2031- St.Kp.G.E.B.479

18.Fogelbach Hanspeter Karl 7.1.1925 ?.4.1945 Fahnenj.Sch.Wischau

Padlí v průběhu války:Kostice:

Jméno: Hodnost:

Aristanbekov Džunus nar.1917 Vojín 14.4.

Arkašov Burchan Seržant? 15.4.

Arťjechin F.K. Vojín

Balginskij (Bolginskij?) Alexej Iljič ?

Drebut Andrej Ivanovič Vojín 19.4.

Dubovickij Poručík

Ivlev Ivan Antonovič Vojín 19.4.

Kolbenov Sergej Petrovič nar.1913 ? 17.4.

Kolebabčuk K.S. Vojín

Krugljak Jakub Antonovič Vojín 19.4.

Kryševskij A.G. Vojín

Kupjachin Jak. Vladimirovič Vojín 19.4

Morel Adolar ?

Nurov Chadyr(Chabir?) nar.1922 Vojín 12.4

Penkov (Penov?) V.N. nar.1925 Seržant 14.4.

Piljukin V.V. Vojín

Prichodko (Prichoďko?)Ivan Jefimovič nar.1907 Seržant 14.4.

Rjadovoj Jaroslav nar.1919 Seržant? 14.4

Salejev Grigorij Petrovič nar.1917 Seržant 21.4

Tkačenko Grigorij Vojín 19.4

Zacharov Ivan Ivanovič nar.1925 Vojín 12.4

Celkem: 21 jmen

Tvrdonice:

Jméno: Hodnost:

Arenko A.A. nar.1925 Seržant?

Kyrčinskij nar.1922 Major


Týnec:

Gusejnov Isroil Ibragimovič nar.1921 ?

Ivachněnko Nikolaj Spiridonovič ?

(Ivaňenko N. Sviridonovič?)


Moravský Žižkov:

Astaškin Nikolaj Konstantinovič nar.1900 ? 15.4

(Astaškyn)

Atorin Nikolaj Michajlovič nar.1899 Gardový vojín 14.4

Bardejovský ? Plukovník?

Belij Gabriel Borisovič nar.1918 Vojín 14.4

(Bělyj Gavrila B.)

Belik T.A. vojín ?

Belokopytov Vasilij Kuzmič nar.1906(1916?) Gardový vojín 14.4

Belskich M.S. Mladší seržant

Bemenskij V Nadporučík

Bogdanov Nikolaj Fjodorovič nar.1924 Vojín 15.4

Buchovcev Konstantin Vasilijevič nar.1925 Gardový poručík (podporučík?) 15.4

Darčuk D.V. Vojín

Daviděnko Leonid Zacharovič nar.1910 Vojín

Daviděnko Vasilij Nikolajevič nar.1908 Poručík 15.4

Dimitrijev Nikolaj Kapitán 16.4

Dvornik N.G. nar.1925 Svobodník 15.4

Falimonov P.I. Vojín 16.4

Gavrilenko Vladimir J nar.1924 Starší seržant 15.4

Gorochov I.F? Vojín 16.4

Guděj (Gudej?)Ivan Antonovič nar.1900 Vojín 15.4

Gulko Nikolaj Jakovlevič nar.1922 Vojín 15.4

CHarčenko Anisin Sevstjanovič nar.1926 Vojín 15.4

(Anisin Sevasťanovič?)

CHodak S.J. Vojín

CHocholov Anatolij Stěpanovič nar.1926 Gardový mladší seržant 15.4

CHranovskij Grigorij Silvestrovič Vojín 15.4

Ivanov I.A. Vojín 16.4

Ivanov I.N. Vojín

Jeremenko V.O. nar.1924 Gardový vojín 14.4

Jeremenko Petr Nikolajevič nar.1910 Vojín 15.4

Jeremeťko Michail Petrovič nar.1926 Gardový maldší seržant 15.4

Kalin V.K. Vojín 16.4

Kamenščik I.J. Staršina

Komčenko Vasilij Stěpanovič ? 15.4

Konturian ?

Korejka M.I. Vojín

Korňelajev Vladimír Petrovič ? 15.4

Korolev N.K. Gardový poručík

Kovaljov (Kovalov?)N.P. Vojín 16.4

Kožekluk (Koželjuk?) Nikolaj nar.1926 Gardový vojín 15.4

Kožko I.A. Vojín

Kuliš Vasilij Semjonovič nar.1926 Mladší seržant? 16.4

Kuzněcov Sergej? nar.1926 Gardový vojín 15.4

Kuzněcov T.F. Podporučík

Kypenka O.I. Vojín

Kyrillov A.G. Vojín

Lepiněv (Lapiněv?) Vojín 16.4

Leuš V.A. Vojín

Levčenko J.S. Gardový poručík

Maslov Boris nar.1925 Vojín

Morozov Jurij Alexandrovič nar.1925 Maldší seržant 16.4

Novak Nikolaj Porfirevič nar.1909 Gardový poručík 15.4

Parožin V.A. Vojín

Pecenkin N.P. Starší seržant 16.4

Pjatistov Alexej Nikolajevič Vojín 15.4

Ponomarov P.V. Podporučík 16.4

Prochorenko Vojín

Proskurčenko M.L. nar.1910 Gardový vojín 14.4

Rakov Michail Grigorjevič nar.1918 Gardový vojín 15.4

Samčenko Mitrofan Jakovlevič nar.1913 Gardový vojín

13.4

Skripkin Vasilij Nikitič (Nikitovič?)nar.1924 Gardový vojín 16.4

Stumin Nikolaj Iljič nar.1924 Gardový maldší seržant 15.4

Ševcov Vladimír Petrovič nar.1925 (1907?) Gardový vojín 14.4

Širokoj Ivan Sergejevič nar.1926 Vojín 14.4

Tanasišin Nikolaj Dmitrijevič nar.1900 Vojín 15.4

Tarašov A.J. Nadporučík

Těrnovnikov F.F. Vojín

Tkačenko Ivan Matvějevič nar.1925 Gardový vojín

Turov N.P. Seržant 16.4

Udovesenko N.M. Vojín 16.4

(Vdovesenko M.M.?)

Vinarakov Michail Andělovič nar.1926 Vojín 15.4

Zajcev Vasilij Kondratěvič nar.1924 Gardový vojín (vojín?) 15.4

Zajčikad I.V. Staršina

Zub Jakov Ivanovič nar.1924 Starší seržant 14.4

Žurakov Gardový vojín (vojín?) 15.4

Žurovkin S. Vojín

Celkem 74 jmen


Velké Bílovice

Gevorpan A.G. Vojín

Gončarov Nikolaj Maximovič Gardový seržant

Ivanov Grigorij F. ?

Juresko Cyril nar.1910 Vojín

Jureško K Vojín

Kartavčev Ivan Fjodorovič Starší seržant

Maximovič Nikolaj M. Mladší seržant

Mečkov D.N. Vojín

Mednyj P.K. Vojín

Melnikov A.A. Vojín

Mevdějevič F. Vojín

Minosjan Oganes Vojín

Mironov L.J. Vojín

Mironov M.K. Vojín

Nilečenko M Vojín

Ogurcov Ivan ?

Ogurcov I.S. Vojín

Oliničenko F.A. Vojín

Ormgin Vojín

Osokin N.I. Vojín

Pančenko Anisin Pavlovič Vojín

Panic J.P. Vojín

Razin Vojín

Razuvanov Semjon Pavlovič Vojín

Rděnčen V.N. Vojín

Seljakov Vasilij Ivanovič ?

Sidorov A.I. Vojín

Celkem 27 jmen


Prameny,literatura:

Almanach-Hrušky občané své obci-vyd.Obecním ůřadem 1998

Kronika ,kniha IV 1945-1964 -původní zápisky, archiv autora

Kronika , původní studijní zápisky a materiály o obci Hrušky, archiv autora

Tvrdonice-přír.,dějiny,lid.kultura-Muzejní a vlastiv.spol.Brno 1986

Pamětní kniha obce Tvrdonic 1926(29)-1964,Státní okresní archiv Mikulov

Kostice-dějiny a lid.kultura,kolektiv autorů,Muz.a vlastiv.spol.Brno 1991

Náš kraj-kolektiv autorů ,Muz.a vlastiv.spol Brno 1982

Břeclav, dějiny města - Muzejní spolek Brno 1968

Kronika osvobození Břeclavska, Mikulov Okr.vlastiv.muzeum vyd.1965

Týnec obecní kronika,Státní okresní archiv Mikulov

Školní kronika ZDŠ 1944-1982 v Týnci,Státní okresní archiv Mikulov

Pamětní kniha obce Kostic 1914-1948,Státní okresní archiv Mikulov

Kronika obecné školy Mor.Žižkova 1941-1945,Státní okresní archiv Mikulov

Pamětní kniha obce Mor.Žižkov 1926-1960,Státní okresní archiv Mikulov

Na věčnou paměť,Horák Karel,Břeclav 1975

Rudá armáda na Břeclavsku,Horák Karel,Břeclav 1975

Směr Brno,Žampach V.Brno 1975

Válečný deník Helmuta Lipferta, H.Lipfert, W.Girbig, Mustang Ltd. Plzeň 1995

Mustangy nad protektorátem, J.Railich, MBI Praha 1997

HPM 7,10/98,9/99,4/2002

Militaria 91,Tiger vol.II 1999

Osprey,KingTiger heavy tank,Jents,Doyle,Sarson, 1993

The Kingtiger tank,Horst Scheibert, Schiffer 1989

The Kingtiger vol.2,Wolfgang Schneider, Schiffer 1990

Obrněná technika 2,Ivo Pejčoch,1990

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.,Kassel

Pargent s.r.o Praha

Hrušecké okénko,Obecní zpravodaj č 4, duben 2000

Audiozáznamy vzpomínek na rok 1945,ve vlastnictní autora.

Pamětníci: Horký Jan,Létal František,Doležalová Jiřina,Doležal František (všichni

Hrušky),Pavelková Božena (Kostice),

Archiv autora


 

Náhledy fotografií ze složky ROK 1945 (Hrušky, okolí, ČR)

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pz V u odbočky na Kostice

(Luděk Doležal, 9. 1. 2017 12:05)

Zdravím.!
Dočetl jsem se o Pz. V ,jež stál na silnici mezi Lanžhotem a Břeclaví,při odbočce na Kostice(patrně již po boji).Jedná se o Pz.V verze G.(jestli verze starší či novější nevím).Nemáte prosím o tomto tanku nějaké informace.?Dost by mi pomohli,chci stavět právě tohoto panthera,když už bojoval nedaleko místa,kde bydlím...Děkuji za případnou pomoc.!

Dobra prace

(Pavel, 23. 10. 2007 10:37)

Pochvala autorovi, moc dobre napsano! Diky!

Útok cisternový vlak u Moravské Nové Vsi

(Filip, 29. 5. 2007 22:06)

Dobrý den, podrobnosti o tomto útoku najdete na http://hloubkari.bloguje.cz/391564-mikulcice-7-dubna-1945.php
Zdraví Filip

Není potřeba

(Lucie, 17. 2. 2006 8:08)

To ale přeci není vůbec potřeba. Když zmáčkneš Ctrl a zároveň zaskroluješ kolečkem na myši směrem dolů, tak se ti písmo zvětší natolik, nakolik potřebuješ a pak opačným směrem skrolu zase zpět. Myslela jsem si, že je to taková všeobecně známá věc ;o) (Funguje to kdekoliv.)

Písmo

(Dolin, 14. 2. 2006 11:21)

OK budu se snažit písmo zlepšit

Malá písmena

(Kýr, 14. 2. 2006 0:13)

Píšeš to v moc malejch písmenech, špatně se to čte